Poradnik prawny
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

Prawa i obowiązki zatrzymanego oraz organów ścigania w przypadku zatrzymania w Policyjnej Izbie Dziecka

Spis rozdziałów i podrozdziałów:

 1. Akty prawne
  • Akty prawa międzynarodowego i europejskiego
  • Ustawy
  • Rozporządzenia
 2. Podstawowe informacje
  • Zasady postępowania
  • Zastosowanie Ustawy
  • Definicja ustawowa osoby nieletniej
  • Czyny karane na postawie Ustawy a czyny karane na podstawie Kodeksu karnego
  • Sankcje - środki wychowawcze, opiekuńcze oraz represyjne
 3. Jednostki izolacyjne
  • Policyjne izby dziecka
  • Zakład poprawczy (wstęp)
  • resocjalizacyjne
   1. otwarte - młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej,
   2. półotwarte,
   3. zamknięte,
   4. o wzmożonym nadzorze wychowawczym;
  • resocjalizacyjno-rewalidacyjne;
  • resocjalizacyjno-terapeutyczne;
  • readaptacyjne.
  • Młodzieżowy ośrodek wychowawczy
  • Schronisko dla nieletnich
  • Ośrodek kuratorski
  • Rodzina zastępcza zawodowa
  • Hostel
  • Nadzór kuratora
 4. Prawa i obowiązki zatrzymanego oraz organów ścigania w przypadku zatrzymania w Policyjnej Izbie Dziecka
 5. Prawa i obowiązki nieletniego w jednostkach izolacyjnych
  • Korespondencja
  • Kontakt z osobami spoza zakładu/mow/schroniska
  • Praktyki religijne
  • Środki przymusu bezpośredniego
 6. Postępowanie sądowe
  • Podstawowe informacje
  • Właściwość sądu
  • właściwość miejscowa
  • właściwość funkcjonalna
  • Postępowanie wyjaśniające
  • Wysłuchanie nieletniego
  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  • Wywiad środowiskowy
  • Opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego
  • Badanie zdrowia psychicznego nieletniego
  • Prawa nieletniego w postępowaniu
  • prawo do obrońcy
  • dostęp do akt
 7. Nadzór nad nieletnimi
 8. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

 

Adwokat
Piotr Modzelewski
tel:
881 209 300
email: